Hej

Mitt namn är Gunvor Nilsson och jag har under våren 2018 genomfört mitt examensarbete:

"Smarta gränssnitt för flexibel effektanvändning: - Stäng av ugnen, jag måste ladda bilen!"

på Blekinge Tekniska Högskola. Du kan ladda ner rapporten gratis härifrån:

http://bth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1216508&dswid=4523

I november 2018 hade jag glädjen att ta emot ett pris från Sparbanksstiftelsen Kronan.

Abstract [sv]

Inom en snar framtid kommer allt fler villaägare välja att skaffa elbil. Därigenom kommer det lokala elnätet att utsättas för stora utmaningar i form av oregelbunden belastning och potentiell överlast. Studien undersöker om man med mjukvara kan underlätta och få till stånd en effektstyrning av energi i lokalnätet, såväl som i den egna villan. Med hjälp av befintliga rapporter,webbfrågor och intervjuer kartläggs olika berörda aktörers inställning till, och beredskap för, attfördela last.

En testbädd för att ta fram förslag till styrning på olika nivåer med fokus på villor, lokalnät och elbilar med laddplats har tagits fram. Testappar med olika grad av information och olika möjlighet till påverkan har knutits därtill.

En slutsats av arbetet är att effektstyrning måste ske och i ökande omfattning. I steg 1 kan det räcka att flytta användningen några timmar från eftermiddag till natt. Framöver när en stor andel fordon blir eldrivna behöver elnätsbolagen mer aktivt få styra sina elnätskunders effektuttag i tiden.Till arbetet har ett antal webbsidor varit kopplade och dessa kan man finna här:
Appinfo
Inget gränssnitt
Enklaste
Mellan
Extra Allt

Länkar till frågeformulär som använts för exjobbet finner ni här:
Frågor till lokalkraft
Frågor till politiker
Frågor till produktleverantörer
Frågor till installatörer
Frågor till villaägare